POLÍTICA DE PRIVACITAT

Informació addicional detallada sobre el tractament de les dades personals

La vostra privacitat i la vostra seguretat són importants per a nosaltres. Per això, a continuació donem les explicacions pertinents sobre les dades personals que recollim i l’ús que en fem. Cal advertir que aquesta política de privacitat pot variar en funció d’exigències legislatives o d’autoregulació, per la qual cosa aconsellem que es consulti periòdicament.

Qui és el responsable del tractament de les dades?

L’empresa MT IDIOMES RIPOLLET, SL, amb CIF B65465619 i adreça al carrer Federico García Lorca, número 3 (local 15), de Ripollet (08291 Barcelona). La informació relativa a les dades de caràcter personal que ens proporcioneu es recull segons el que es preveu en el Reglament 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016.

Per al tractament de les dades dels nostres usuaris, implementem totes les mesures tècniques i organitzatives de seguretat establertes en la legislació vigent.

Amb quines finalitats es tracten?

Les dades personals es tracten amb la finalitat de gestionar tots els aspectes de la relació mercantil o contractual entre les parts. També es tracten per donar curs a les consultes i les sol·licituds de propostes que rebem a través del formulari de contacte habilitat a aquest efecte, així com per enviar comunicacions electròniques de naturalesa informativa, d’acord amb els interessos de cada persona.

La base jurídica per al tractament de les dades personals és l’execució d’un contracte o la relació existent entre les parts.

Així mateix, les dades es poden tractar amb finalitats específiques, a través del correu electrònic, amb l’objectiu d’informar sobre els productes i/o els serveis prestats. La base jurídica d’aquest tractament és l’interès legítim de mantenir informats els nostres clients sobre els productes i els serveis que oferim.

El consentiment per a l’enviament d’aquestes comunicacions es pot revocar en tot moment en cadascuna de les comunicacions rebudes mitjançant el mecanisme que hi ha habilitat a aquest efecte.

Durant quant de temps conservarem aquestes dades?

Les dades es conservaran durant el període de vigència de la relació entre les parts. Un cop acabada aquesta relació es guardaran, bloquejades degudament, durant el temps que calgui amb la finalitat d’atendre els assumptes legals aplicables. El temps durant el qual es conserven les dades es determina d’acord amb la legislació aplicable en cada moment.

Quina és la legitimació per al tractament de les dades personals?

La base legal per al tractament i la cessió de les dades personals és l’existència d’una relació mercantil, així com el compliment de les possibles obligacions jurídiques que se’n derivin i la legitimació atribuïda pel consentiment de l’usuari.

Amb qui compartirem aquestes dades?

Comunicarem les dades personals a tercers quan sigui necessari per al desenvolupament i el control adequats de la relació entre les parts (per exemple, podem comunicar les dades personals a entitats bancàries) o quan una llei ho requereixi (per exemple, les podem remetre a l’administració tributària).

També les podem comunicar a les empreses del grup amb seu a l’Espai Econòmic Europeu, com MT IDIOMES CERDANYOLA, SL, amb CIF B67332288 i adreça al carrer Felicià Xarau, 9-11, de Cerdanyola del Vallès (08290 Barcelona) o KIDS BARBERÀ, SL, amb CIF B67332270 i adreça al passeig Doctor Moragas, 272, de Barberà del Vallès (08210 Barcelona), i, si escau, a l’empresa franquiciadora, KIDS&US ENGLISH SL, amb CIF B64622087 i adreça al carrer Canonge Muntanyà, 1-5, de Manresa (08242 Barcelona).

Com protegim les dades personals?

Hem definit polítiques de seguretat i procediments per a garantir la confidencialitat de les dades personals.

Podem contractar terceres parts que puguin accedir a dades personals i/o gestionar-les, però, en tot cas, exigim que compleixin la legislació vigent i les nostres polítiques de seguretat. També han d’assegurar l’ús de la informació d’acord amb les instruccions que els donem i han d’implantar les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a garantir la confidencialitat de la informació.

Quins són els drets dels usuaris en matèria de protecció de dades?

D’acord amb el Reglament 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, les persones usuàries tenen els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat de les dades. També tenen dret a presentar una reclamació davant les autoritats de control a través del correu postal, a l’adreça carrer Federico García Lorca, número 3 (local 15), de Ripollet (08291 Barcelona), o bé per correu electrònic, a l’adreça mail@mtidiomes.com. Cal presentar una sol·licitud escrita i signada, en la qual han de constar les dades següents: nom, cognoms i domicili a l’efecte de notificacions, juntament amb les proves vàlides en dret, com una fotocòpia del DNI o d’un document equivalent, i la petició en què es concreta la sol·licitud.

Activitat: ensenyament

RECOLLIDA DE DADES D’USUARIS: FINALITAT I CONSENTIMENT

Aquest lloc web proporciona als usuaris els recursos tècnics adequats perquè, abans que introdueixin cap dada personal, puguin accedir a aquesta política de privacitat i a qualsevol altra informació rellevant en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

En fer clic al botó Enviar dels nostres formularis (o a un botó que faci una funció equivalent), l’usuari declara que la informació i les dades que ha facilitat són exactes i veraces. Perquè la informació facilitada sempre estigui actualitzada i no contingui errors, l’usuari ha de comunicar les modificacions de les seves dades de caràcter personal i les rectificacions de les dades que siguin errònies, si és que n’hi ha, tan aviat com sigui possible. L’usuari garanteix que les dades aportades són certes, exactes, completes i actualitzades. En aquest sentit es fa responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que es pugui ocasionar com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació. En funció del formulari o del correu electrònic que enviï o al qual accedeixi a través d’aquest web, la informació que ens faciliti es farà servir amb les finalitats que es descriuen a continuació.

  1. Gestionar les consultes, els suggeriments i les sol·licituds de les persones usuàries.
  2. Controlar el nombre de sol·licituds rebudes i la seva tipologia, a més de treure’n estadístiques d’ús.
  3. Gestionar les peticions d’accés als serveis subministrats a través de l’extranet i dirigits a empreses, autònoms, col·laboradors i proveïdors.
  4. Donar a conèixer futures convocatòries de llocs de treball a MT IDIOMES i oferir la possibilitat de participar-hi.
  5. Enviar informació periòdica sobre els serveis a què s’estigui inscrit.
  6. Enviar comunicacions comercials publicitàries per correu electrònic, fax, missatges de text (SMS), missatges multimèdia (MMS), xarxes socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic que permeti fer comunicacions comercials. Aquestes comunicacions comercials poden fer referència a productes o serveis oferts per MT IDIOMES o per col·laboradors o socis amb qui MT IDIOMES hagi arribat a algun acord de promoció comercial entre els seus clients. En aquest cas, la tercera part no tindrà accés a les dades personals. En qualsevol cas, serà MT IDIOMES qui faci les comunicacions comercials, que seran de productes i serveis relacionats amb el sector d’MT IDIOMES.

Si les dades aportades pertanyen a una tercera persona, l’usuari garanteix que l’ha informat i que prèviament n’ha obtingut l’autorització per facilitar les seves dades a MT IDIOMES. En aquest sentit, és responsabilitat seva informar d’aquesta circumstància les persones a qui pertanyin les dades que ens cedeix.

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSI-CE), en qualsevol moment l’usuari pot revocar el consentiment prestat per a l’enviament d’aquestes comunicacions comercials enviant un correu electrònic a mail@mtidiomes.com.

XARXES SOCIALS

En el moment en què la persona usuària es fa seguidora dels perfils d’MT IDIOMES a les xarxes socials d’aquest lloc web, consent el tractament de les seves dades personals en l’entorn d’aquestes xarxes socials, d’acord amb les seves condicions i les seves polítiques particulars.

MESURES DE SEGURETAT

MT IDIOMES ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a garantir la seguretat i la integritat de les dades de caràcter personal que tracta, així com per a evitar-ne la pèrdua, l’alteració i l’accés de terceres persones que no hi estiguin autoritzades. No obstant això, l’usuari reconeix i accepta que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

Perquè puguem atendre correctament l’exercici dels vostres drets, les sol·licituds han d’incloure: una fotocòpia del DNI, la petició en què es concreta la sol·licitud, l’adreça a l’efecte de notificacions, la data, la signatura de la persona sol·licitant i els documents acreditatius de la petició, si escau.

Darrera modificació 28 maig 2019.